HR EN

Play Your Airport Challenge
in Zagreb 2024

REGISTER HERE

Politika privatnosti


1. PODACI O VODITELJU OBRADE I SLUŽBENIKU ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
 
Međunarodna zračna luka Zagreb d.d. (MZLZ) je društvo koje upravlja Zračnom lukom Franjo Tuđman (ZAG) i voditelj je obrade Vaših osobnih podataka te za sva pitanja u vezi s obradom Vaših osobnih podataka možete kontaktirati našeg službenika za zaštitu osobnih podataka na sljedeće kontakte:
e-mail adresu: DPO@zag.aero ili
na adresu: Ulica Rudolfa Fizira 1, p.p. 80, 10 410 Velika Gorica

2. SVRHA I PRAVNA OSNOVA OBRADE OSOBNIH PODATAKA
 
MZLZ obrađuje samo one osobne podatke koji su joj nužni i koji su pribavljeni u okviru poslovnih aktivnosti, a radi sljedećeg:
 • izvršenja ugovornih obveza - kada je obrada nužna za izvršavanje ugovora kojeg ste strana;
 • zadovoljenja legitimnih interesa - kada je to nužno osobne podatke obrađujemo radi zadovoljenja legitimnih interesa koji između ostalog uključuju: zaštitu osoba i imovine, odgovaranje na Vaše prigovore i upite, vođenje sudskih postupaka, sprječavanje protupravnog postupanja;
 • poštivanja zakonskih obveza - primjerice dužni smo postupati u skladu s EU propisima u odnosu na zaštitu civilnog zračnog prometa, poreznim propisima i slično;
 • obrade osobnih podataka temeljem privole - isključivo nakon što zaprimimo Vašu privolu za obradu osobnih podataka u pojedinu svrhu.
 
Ako ćemo Vaše osobne podatke obrađivati u svrhe koje nisu ovdje opisane ili izvan svrhe za koju ste dali privolu, prije takve obrade pružit ćemo vam informacije o toj drugoj svrsi i sve druge relevantne informacije o obradi.

3. OBRADA OSOBNIH PODATAKA - KONTROLA UKRCAJNIH PROPUSNICA
 
Vaše osobne podatke s valjanih ukrcajnih propusnica prikupljamo i obrađujemo u svrhu vršenja kontrole pristupa štićenoj strani zračne luke i upućivanja na daljnji tjelesni sigurnosni pregled onih putnika koji posjeduju valjanu ukrcajnu propusnicu. Osobne podatke s valjanih ukrcajnih propusnica prikupljamo i obrađujemo radi sigurnosti i zaštite civilnog zračnog prometa te se obrada osobnih podataka temelji na zakonskoj obvezi MZLZ-a koja proizlazi iz sljedećih propisa:
 • Uredba (EZ) br. 300/2008 europskog parlamenta i vijeća od 11. ožujka 2008. o zajedničkim pravilima u području zaštite civilnog zračnog prometa i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2320/2002
 • Provedbena uredba komisije (EU) 2015/1998 od 05. studenog 2015. o utvrđivanju detaljnih mjera za provedbu zajedničkih osnovnih standarda iz područja zaštite zračnog promete
 • Provedbena odluka komisije C(2015)8005 od 16.11.2015 o utvrđivanju detaljnih mjera za provedbu zajedničkih osnovnih standarda iz područja zaštite zračnog promete
 • Nacionalni program zaštite civilnog zračnog prometa Republike Hrvatske izdanje 3
 • Aerodromski program zaštite civilnog zračnog prometa MZLZ-a.
 
Skeniranjem valjanih ukrcajnih propusnica od putnika prikupljamo podatke koji su sadržani na ukrcajnog propusnici (ime i prezime, broj leta, destinacija, broj ukrcajne propusnice) te navedene podatke koristimo:
- radi upućivanja na daljnji tjelesni sigurnosni pregled onih putnike koji posjeduju valjanu ukrcajnu propusnicu;
- radi utvrđivanja odgovornosti MZLZ-a prema trećim stranama odnosno odgovornosti trećih strana prema MZLZ-u, u slučajevima izvršavanja zakonskih obveza MZLZ-a kao i kada je to nužno u svrhu zakonitih interesa MZLZ-a ili trećih strana kojima se sadržaj otkriva.
 
MZLZ za ovu obradu osobnih podatka koristi podizvođača društvo SECURITAS HRVATSKA d.o.o. koje društvo u ime i za račun MZLZ-a skenira ukrcajne propusnice putnika radi vršenja kontrole pristupa štićenoj strani zračne luke i upućivanja na daljnji tjelesni sigurnosni pregled onih putnika koji posjeduju valjanu ukrcajnu propusnicu.
Osobne podatke dobivene ovom obradom čuvamo maksimalno 12 mjeseci od datuma njihovog primitka ili dulje u slučaju vođenja sudskog spora gdje se koristi osobni podatak dobivan ovom obradom.
 
4. OBRADA OSOBNIH PODATAKA PUTEM VIDEONADZORA
 
MZLZ i društvo HAVAS - Zemaljske usluge d.o.o. (dalje u tekstu zajedno: MZLZ) Vaše osobne podatke prikupljaju i obrađuju korištenjem sustava video nazora koji bilježi podatke izgleda i kretanja osoba i stvari. Obrada osobnih podatka korištenjem sustava video nadzora temelji se na legitimnom interesu MZLZ-a te na zakonskoj obvezi MZLZ-a koja proizlazi iz sljedećih propisa:
 • ICAO Aneksa; Doc, 9859 SARP, Global Aviation Safety Plan;
 • European Aviation Safety Plan;
 • Nacionalni program zaštite civilnog zračnog prometa Republike Hrvatske izdanje 3,
 • Aerodromski program zaštite civilnog zračnog prometa međunarodne zračne luke Zagreb
 • Nacionalni program sigurnosti u zračnom prometu
 • Zakon o zračnom prometu (NN 69/09, 84/11, 54/13, 127/13, 92/14);
 • Zakon o privatnoj zaštiti (NN 68/03, 31/10, 139/10);
 • Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite (NN 198/03);
 • Zakon o kritičnim infrastrukturama (NN 156/13) i drugih akata koji proizlaze iz tog Zakona;
 • Uredba o kriterijima za odabir, mjerama za zaštitu te načinu označavanja vojnih i drugih objekata posebno važnih za obranu (NN 63/2011),
 
Opseg prikupljanja i daljnja obrada osobnih podataka korištenjem sustava video nadzora je ograničena na:
 • efikasnu zaštitu i osiguranje ljudi, imovine, operativnih površina, uređaja, objekta, instalacija, uređaja i opreme na ZAG-a,
 • sprječavanje protupravnih radnji,
 • protuprovalno, protuprepadno i protusabotažno djelovanje,
 • utvrđivanja odgovornosti MZLZ-a prema trećim stranama odnosno odgovornosti trećih strana prema MZLZ-u, u slučajevima izvršavanja zakonskih obveza MZLZ-a kao i kada je to nužno u svrhu zakonitih interesa MZLZ-a ili trećih strana kojima se sadržaj sustava video nadzora otkriva.
 
Osobni podaci dobiveni ovom obradom automatski se brišu nakon 30 (trideset) dana od dana spremanja na eksterno diskovno polje, osim u slučaju kada je kapacitet eksternog servera popunjen u kojem slučaju će se video zapisi čuvati kraće od 30 (trideset) dana. Čuvanje video zapisa nakon 30 dana moguće je u slučaju vođenja sudskog spora gdje se koristi osobni podatak dobivan ovom obradom.

5. OBRADA OSOBNIH PODATAKA-PRIGOVOR POTROŠAČA, UPITI KORISNIKA
 
MZLZ i društvo HAVAS - Zemaljske usluge d.o.o. (dalje u tekstu zajedno: MZLZ) Vaše osobne podatke prikupljaju i obrađuju putem službene web stranice ili putem pisanog obrasca na kojima putnici/posjetitelji imaju pravo uputiti svoj prigovor na određene usluge pružene od strane MZLZ-a ili putem koje posjetitelji/putnici imaju pravo uputiti određeno pitanje ili sugestiju MZLZ-u.
Osobne podatke koje MZLZ ovim putem prikuplja su ime i prezime, e-mail adresa i adresa stanovanja. Osobni podaci MZLZ koristi isključivo u svrhu obrade prigovora - pripreme odgovora.
Ova obrada osobnih podatka temelji se na zakonskoj obvezi MZLZ-a koja proizlazi iz Zakona o zaštiti potrošača.
Osobne podatke dobivene ovom obradom MZLZ će čuvati maksimalno 5 godina od datuma njihovog primitka ili dulje u slučaju vođenja sudskog spora gdje se koristi osobni podatak dobivan ovom obradom.
MZLZ može osobne podatke prikupljene u ovu svrhu podijeliti sa svojim podizvođačima koji obrađuju osobne podatke u ime i za račun MZLZ-a. Tamo gdje je takvo dijeljenje osobnih podatka učinjeno, MZLZ će osigurati da takvi podizvođači slijede iste mjere zaštite vaših osobnih podataka, kao i MZLZ.

6. OBRADA OSOBNIH PODATAKA-SUSTAV ZA PREPOZNAVANJE REGISTARSKIH OZNAKA (LPR SUSTAV)
 
Osobne podatke korisnika parkirališta za putnike i posjetitelje te zonu kratkotrajnog zaustavljanja na ZAG-u obrađujemo korištenjem sustava za automatsko prepoznavanje registarskih oznaka (dalje u tekstu: ''LPR sustav''). LPR sustav, prilikom ulaska na i izlaska s parkirališta, fotografira vozilo i registarsku oznaku vozila putnika/posjetitelja koji koriste prethodno spomenuta parkirališta na ZAG-u.
Navedena obrada osobnih podatka putnika temelji se na ugovornom odnosu, legitimnom interesu MZLZ-a, te zakonskoj obvezi MZLZ-a koja proizlazi iz sljedećih propisa:
 
 • ICAO Aneksa; Doc, 9859 SARP, Global Aviation Safety Plan;
 • European Aviation Safety Plan;
 • Nacionalni program zaštite civilnog zračnog prometa Republike Hrvatske izdanje 3,
 • Aerodromski program zaštite civilnog zračnog prometa međunarodne zračne luke Zagreb
 • Nacionalni program sigurnosti u zračnom prometu
 • Zakon o zračnom prometu (NN 69/09, 84/11, 54/13, 127/13, 92/14);
 • Zakon o privatnoj zaštiti (NN 68/03, 31/10, 139/10);
 • Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite (NN 198/03);
 • Zakon o kritičnim infrastrukturama (NN 156/13) i drugih akata koji proizlaze iz tog Zakona;
 • Uredba o kriterijima za odabir, mjerama za zaštitu te načinu označavanja vojnih i drugih objekata posebno važnih za obranu (NN 63/2011).
 
Opseg prikupljanja i daljnja obrada podataka korištenjem LPR sustava je ograničena na:
 • izvršenje ugovora sukladno Uvjetima korištenja parkirališta i zone kratkotrajnog zaustavljanja Zračne luke Franjo Tuđman (dalje u tekstu: ''Uvjeti parkirališta''). Uvjeti parkirališta dostupni su na web stranici MZLZ-a.
 • sprječavanje protupravnih radnji,
 • rješavanje bilo kakvih pritužbi te zaprimljenih upita.
 
Osobni podaci dobiveni ovom obradom čuvaju se 5 godina ili dulje slučaju vođenja sudskog spora u kojem se koristi osobni podatak dobivan ovom obradom.
MZLZ za ovu obradu osobnih podatka koristi podizvođača koji održava LPR sustav. Tamo gdje je takvo dijeljenje osobnih podatka učinjeno, MZLZ će osigurati da takvi podizvođači slijede iste mjere zaštite vaših osobnih podataka, kao i MZLZ.

7. OBRADA OSOBNIH PODATAKA - AERODROMSKE IDENTIFIKACIJSKE ISKAZNICE I KONTROLA PRISTUPA
 
Vaše osobne podatke koji su nužni za potrebe izdavanja aerodromskih identifikacijskih iskaznica nepraćenim i praćenim osobama, te za potrebe izdavanja identifikacijskih iskaznica za vozila, obrađujemo temeljem zakonske obveze koja proizlazi iz sljedećih propisa:
 • Provedbena Uredba komisije (EU) 2015/1998 od 05. studenog 2015. o utvrđivanju detaljnih mjera za provedbu zajedničkih osnovnih standarda iz područja zaštite zračnog prometa,
 • Provedbena odluka komisije C(2015)8005 od 16.11.2015. o utvrđivanju detaljnih mjera za provedbu zajedničkih osnovnih standarda iz područja zaštite zračnog prometa
 • Nacionalni program zaštite civilnog zračnog prometa Republike Hrvatske
 • Aerodromski program zaštite civilnog zračnog prometa Zračne luke Franjo Tuđman
 
Podaci prikupljeni za potrebe izdavanja identifikacijskih iskaznica za nepraćene osobe i nepraćena vozila čuvat će se pet godina od datuma izvršenja provjere podobnosti te jednu godinu od datuma izdavanja iskaznice za praćene osobe i i praćena vozila.
Nadalje, MZLZ koristi sustav kontrole pristupa štićenim zonama ZAG-a u svrhe kako su niže opisane te u tom smislu obrađujemo osobne podatke korisnika aerodromskih identifikacijskih iskaznica na način da sustav kontrole pristupa, prilikom ulaska na i izlaska iz štićenih područja ZAG-a bilježi podatke o kretanju aerodromskih identifikacijskih iskaznica. Navedena obrada osobnih podatka temelji se na legitimnom interesu i zakonskoj obvezi MZLZ-a koja proizlazi iz sljedećih propisa:
 • ICAO Aneksa; Doc, 9859 SARP, Global Aviation Safety Plan;
 • European Aviation Safety Plan;
 • Nacionalni program zaštite civilnog zračnog prometa Republike Hrvatske izdanje 3,
 • Aerodromski program zaštite civilnog zračnog prometa Međunarodne zračne luke Zagreb
 • Nacionalni program sigurnosti u zračnom prometu
 • Zakon o zračnom prometu (NN 69/09, 84/11, 54/13, 127/13, 92/14);
 • Zakon o privatnoj zaštiti (NN 68/03, 31/10, 139/10);
 • Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite (NN 198/03);
 • Zakon o kritičnim infrastrukturama (NN 156/13) i drugih akata koji proizlaze iz tog Zakona;
 • Uredba o kriterijima za odabir, mjerama za zaštitu te načinu označavanja vojnih i drugih objekata posebno važnih za obranu (NN 63/2011).
 
Opseg prikupljanja i daljnja obrada podataka putem sustava kontrole pristupa na štićena područja ZAG-a je ograničena na:
 • upravljanje aerodromskim identifikacijskim iskaznicama u skladu s propisima;
 • upravljanje i evidentiranje pristupa u sigurnosno ograničena područja odnosno štićene zone i objekte na ZAG-u;
 • provjeru sumnji u zlouporabu aerodromskih identifikacijskih iskaznica;
 • za sprječavanje protupravnih radnji;
 • utvrđivanja odgovornosti MZLZ-a prema trećim stranama odnosno odgovornosti trećih strana prema MZLZ-u u svezi usluga na ZAG-u, u slučajevima izvršavanja zakonskih obveza MZLZ-a kao i kada je to nužno u svrhu zakonitih interesa MZLZ-a ili trećih strana kojima se sadržaj otkriva.
 
Kako bi MZLZ ispunio prethodno opisane svrhe, Vaše podatke prikupljene putem sustava kontrole pristupa može otkriti poslodavcima koji su za Vas zatražili aerodromske identifikacijske iskaznice.
Podaci prikupljeni putem sustava kontrole pristupa području ZAG-a čuvat će se 2 godine ili dulje u slučaju vođenja postupka u kojem se koristi osobni podatak dobivan ovom obradom.
MZLZ za ovu obradu osobnih podataka koristi podizvođača koji održava sustav kontrole pristupa. Tamo gdje je takvo dijeljenje osobnih podatka učinjeno, MZLZ će osigurati da takvi podizvođači slijede iste mjere zaštite Vaših osobnih podataka, kao i MZLZ.

8. PRAVA ISPITANIKA U VEZI OBRADE OSOBNIH PODATAKA
 
Za ostvarivanje svojih prava možete nam se obratiti pisanim putem ili putem elektroničke pošte koristeći naše kontakt podatke specificirane u točki 1. ove Politike privatnosti. Radi zaštite svoji osobnih podataka, ovisno o pravnoj osnovi obrade, prava mogu uključivati sljedeće:

- Pravo na pristup osobnim podacima,
- Pravo na informiranje o obradi osobnih podataka,
- Pravo na ispravak osobnih podataka,
- Pravo na brisanje,
- Pravo na ograničenje obrade,
- Pravo na prenosivost osobnih podataka,
- Pravo na prigovor.
 
Ostvarivanje gore navedenih prava ovisi će o konkretnoj obradi podataka te će biti moguće ako je primjenjivo sukladno propisima i/ili tehnički izvedivo u odnosu na konkretnu obradu osobnih podataka. Također, napominjemo da se pravo na brisanje ne primjenjuje se primjerice u slučajevima kad je obrada nužna radi poštivanja zakonskih obveza, radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva i slično.
Napominjemo da imate pravo zahtijevati gore navedena prava kako su primjenjiva u odnosu na konkretnu obradu, ali prema propisima o zaštiti osobnih podataka dužni smo prije pružanja bilo kakvih informacija potvrditi Vaš identitet te Vam pružiti obrazloženje u slučaju Vašem zahtjevu nismo u mogućnosti udovoljiti. U slučaju zahtjeva s Vaše strane obavijestit ćemo Vas je li Vaš zahtjev odobren.
Također, ako smatrate da je neko od vaših prava povrijeđeno, možete uložiti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, 10000, Zagreb ili na e-mail: azop@azop.hr.

9. PRIMATELJI OSOBNIH PODATAKA
 
Vaše osobne podatke možemo proslijediti na korištenje pružateljima usluga održavanja sustava unutar kojih se Vaši osobni podaci obrađuju ili pružateljima usluga koji pružaju usluge u ime MZLZ-a (ako je primjenjivo na konkretnu obradu te kako su isti specificirani u odnosu na konkretnu obradu), a koji djeluju kao izvršitelji obrade samo u svrhu izvršavanja obveza iz ugovora sklopljenih s MZLZ-om te je MZLZ iste obvezala da isti nisu u mogućnosti obrađivati Vaše osobne podatke bez našeg naloga i prosljeđivati ih trećim stranama. Nadalje, Vaše osobne podatke možemo proslijediti nadležnim tijelima u svrhu obavljanja poslova iz njihove nadležnosti, sudu ili nadležnom državnom odvjetništvu, odnosno drugim tijelima u pravnim postupcima kao i odvjetničkim uredima koji angažiramo da nas zastupaju u postupcima radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih interesa MZLZ-a te u drugim slučajevima kada smo sukladno zakonu dužni dostaviti Vaše osobne podatke.
 
10. SIGURNOST OSOBNIH PODATAKA
 
Poduzimamo sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite kako bi spriječili slučajno ili nezakonito uništavanje, gubitak, izmjene, neovlašteno korištenje, otkrivanje uvid ili pristup podatcima. Mjere između ostalog uključuju, ovisno o konkretnoj obradi, kontrolirani pristup elektronskim bazama podataka koje sadrže osobne podatke dobivene konkretnom obradom samo putem osobno određenog korisničkog imena i lozinke te pristup serverskoj opremi sustava pod video nadzorom i kontrolom pristupa, a kako je isto primjenjivo na konkretnu obradu.

11. VREMENSKO RAZDOBLJE ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA
 
Vaše osobne podatke čuvamo onoliko koliko je potrebno kako bi se izvršila ugovorna ili zakonska obveza ili legitimni interes odnosno dok se ne ispuni svrha obrade osobnih podataka. Periodi čuvanja su propisani specifično za konkretnu obradu osobnih podataka. U slučaju obrade osobnih podataka temeljem privole kada u trenutku povlačenja Vaše privole prestaje obrada osobnih podataka.

12. PROMJENE POLITIKE PRIVATNOSTI
 
MZLZ zadržava pravo promjene ove Politike privatnosti te će sve promjene Politike privatnosti objaviti na svojim službenim web stranicama.