Aircraft Handling

We are able to provide handling for all types of aircraft.
 
Ramp Services:
 • passenger, combi and freighter aircraft handling
 • pallet and container aircraft handling
 • choking of aircraft
 • aircraft safety clearance zone highlights
 • mobile safety strip setting
 • transportation of passenger stairs for boarding/unboarding passengers
 • transportation of baggage, loading/unloading and transport to the place of issue
 • transportation and loading of cargo and mail / unloading and transport of cargo and mail to cargo warehouse
 • power supply
 • aircraft air-conditioning (cooling, heating, ventilating)
 • aircraft engine starting (air-start system)
 • aircraft potable water supply
 • aircraft toilet servicing (disposal of liquid waste, adding washer fluid and disinfection)
 • aircraft de/anti-icing
 • aircraft pushback and tow
Cabin Services:

complete cockpit and cabin cleaning
 
Facilities and Equipment:
 • hangar for a piece of equipment
 • Lower Deck (LD) pallet/container loaders - 3.5 t conveyors
 • Main Deck (MD) pallet/container loaders - 7 to 20 t
 • belt conveyors 7.5 and 9.0 m for loading/unloading unit loads
 • LD rotating gantry (container) trolley
 • dolly trolley for ULDs (pallets and containers) - 10 ft and 20 ft
 • trolley for baggage and cargo
 • passenger stairs up to the threshold of 5.60 m ( MD)
 • power generator - 90 to 140 KVA (GPU)
 • air starters (ASU)
 • air conditioners – air heater
 • portable water vehicle
 • toilet service vehicle
 • de/anti-icing station (fixed tanks and installations for storing , heating and handling fluids for de/anti-icing)
 • de/anti-icing vehicles
 • air heater
 • towing tractors, tow bars and adapters for aircraft pushback and tow
 • towbarless pushback tractor
 U mogućnosti smo pružiti prihvat i otpremu za sve tipove zrakoplova.

Usluge:
 • prihvat i otprema putničkih, mješovitih i cargo zrakoplova
 • prihvat i otprema zrakoplova za kontejnerski i komadni teret
 • osiguravanje od nekontroliranog kretanja
 • označavanje safety clearance zone zrakoplova
 • postavljanje traka za usmjeravanje putnika
 • dovoženje i odvoženje putničkih stepenica za ukrcaj/iskrcaj putnika
 • dovoz prtljage i utovar/istovar prtljage i transport do mjesta za izdavanje
 • dovoz i utovar robe i pošte / istovar i odvoženje robe i pošte do robnih skladišta
 • opskrba električnom energijom
 • grijanje/hlađenje/provjetravanje putničke kabine zrakoplova
 • zračno startanje motora zrakoplova
 • utakanje pitke vode u spremnik zrakoplova
 • servisiranje toaleta zrakoplova (pražnjenje spremnika za tekući otpad i dolijevanje tekućine za ispiranje i dezinfekciju)
 • odleđivanje i zaštita od zaleđivanja letnih površina zrakoplova
 • odstranjivanje ledenih naslaga sa fenskih lopatica motora ili propelera toplim zrakom
 • izguravanje i vuča zrakoplova
Usluga čišćenja:
 • pilotske i putničke kabine
Objekti/sadržaji i oprema:
 • garaža za dio opreme
 • LD (lower deck) utovarivači-transporteri 3,5 t za palete i kontejnere
 • MD (main deck) utovarivači 7 do 20 t za palete i kontejnere
 • transportne trake 7,5 i 9,0 m za utovar komadnog tereta
 • LD okretna kontejnerska kolica
 • kolica za palete i kontejnere 10 ft i 20 ft
 • kolica za transport komadnog tereta
 • putničke stepenice do visine praga 5,60 m (MD)
 • elektroagregati 90 do 140 KVA
 • zračni starter
 • klimatizeri putničke kabine zrakoplova
 • uređaji za utakanje pitke vode na zrakoplove
 • uređaji za pražnjenje spremnika za tekući otpad i dolijevanje tekućine za dezinfekciju
 • fiksni spremnici i instalacija za čuvanje, grijanje i rukovanje fluidima za odleđivanje i zaštitu od zaleđivanja zrakoplova (de/anti icing stanica)
 • vozila za odleđivanje i zaštitu od zaleđivanja zrakoplova
 • grijač zraka
 • traktor, rude i adapteri za izguravanje i vuču zrakoplova
 • traktor za izguravanje zrakoplova bez rude